Provozní řád dětského koutku KÁJA

 

Všeobecné informace

 • Dětský koutek (dále jen „DK“) se řídí níže uvedeným Provozním řádem. Rodiče, zaměstnanci a všechny osoby, které se v DK pohybují, jsou povinni se s provozním řádem seznámit a řídit se jím.
 • DK je určen pro děti od 3 do 10 let. Věk dítěte bude vždy personálem ověřen dokladem, kde je uvedeno datum narození dítěte (např. karta zdravotní pojišťovny). Bez prokázání věku dítěte není možné dítě do DK přijmout.
 • Děti mladší 3 let přijímáme pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let, která dohlíží na bezpečnost dítěte ve všech prostorách DK a zároveň zajišťuje jeho ohleduplné chování k ostatním návštěvníkům DK.
 • Návštěva DK v doprovodu dospělé osoby je zpoplatněna dle platného ceníku.
 • O Vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické či zdravotnické vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi. 
 • Do DK je přísně zakázáno vnášet věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí umístěných v DK, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod. a nevhodné hračky. V prostorech DK platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!


Důležité informace

 

 • Žádáme Vás, abyste se v době, kdy bude Vaše dítě v DK, zdržovali v prostorách areálu lanové dráhy Karlov Ski Express. Může se stát, že Vás dítě bude potřebovat, a my Vás budeme muset vyvolat místním rozhlasem.
 • V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména však v zájmu Vašeho dítěte i všech ostatních malých návštěvníků, není možné do DK přijímat děti s infekčními nemocemi a stejně tak s příznaky akutních onemocnění (tj. teplotou, rýmou, kašlem, vyrážkou apod).
 • V případě zdravotního postižení dítěte je jeho přijetí do DK pouze na zvážení přítomného obsluhujícího personálu, neboť o výsledném „přijetí“ či „nepřijetí“ rozhoduje s přihlédnutím nejen k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, ale zároveň i k situaci v DK v daný okamžik.
 • Z pobytu v DK mohou být vyloučeny hůře zvladatelné děti.
 • Zaměstnanec má právo obrátit se na policii v případě, že se zákonný zástupce (nebo zmocněná osoba) dítěte odloženého v DK Kája nedostaví po telefonické výzvě, nebo pokud doba pobytu dítěte v DK přesáhne otevírací dobu a zástupce dítěte bude nekontaktní.


 Provozní doba DK

 

 • DK je otevřen od pondělí do pátku v době od 8:30 do 16:00. Provozovatel DK má právo změnit tuto dobu bez předchozího upozornění. 
 • Poslední přijetí dítěte je 30 minut před koncem zavírací doby.
 • Pokud si zástupce dítě nevyzvedne do konce provozní doby DK, i v tomto výjimečném případě se o dítě postaráme a současně se snažíme doprovod vyrozumět všemi dostupnými prostředky. Po konci provozní doby DK bude každá započatá hodina hlídání dítěte účtována částkou 200 Kč.

Příjem dítěte

 • Dítě musí být předáno a převzato osobou starší 18 let.
 • Při Vaší první návštěvě prosím vyplňte registrační formulář, který obsahuje důležité informace. 
 • Pracovníkovi DK předložte doklad, kde je uvedeno datum narození dítěte.
 • Zástupce dítěte zmocní druhou osobu pro vyzvednutí dítěte pro případ nenadálé události (úraz).
 • Při předání dítěte obsluha DK zapíše čas přijetí dítěte na registrační kartu.
 • Nezapomeňte uvést informace o případných zdravotních omezeních (tzn. vrozené i dlouhodobé nemoci, zejména pak epilepsii a cukrovku, alergie apod.), stejně tak i eventuální omezení v souvislosti s konzumací potravin a nápojů.
 • Zejména uveďte telefonické spojení, na němž budete během pobytu dítěte v DK kdykoliv k zastižení. 
 • Výše zmíněné údaje jsou po Vás vyžadovány v souvislosti se snahou zajistit pro dítě maximální bezpečnost i v případě jakékoliv nestandardní a nepředvídatelné situace. Díky uložení těchto údajů v naší databázi se zároveň časově minimalizují nutné administrativní záležitosti spojené se vstupem dítěte do DK při Vaší další návštěvě.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených ve formuláři, je vždy nutné takové údaje (v zájmu Vašeho dítěte) aktualizovat – zejména pak změny týkající se zdravotního stavu dítěte či aktuálního kontaktu na Vás.
 • Při každé další Vaší návštěvě je nutné uvést obsluze DK jméno předávaného dítěte spolu se jménem doprovázející osoby.
 • Před vlastním vstupem do prostor herny DK dítě prosím zujte a svlékněte z oblečení dle Vašeho uvážení. Oděv a boty pak odložte do boxu přiděleného obsluhou. V souvislosti s identifikací našich malých návštěvníků v prostoru DK je každému dítěti přiděleno číslo. Obdrží samolepku se svým jménem a číslem šatničky, která je mu připevněna na viditelné místo. 

Vyzvednutí dítěte

 • Dítě bude předáno pouze osobě starší 18 let, která dítě předala, popř. jiné osobě, která bude uvedena při předání v registračním formuláři.
 • Při vyzvedávání dítěte se na vyžádání zástupce prokáže dokladem totožnosti uvedeným v registračním formuláři. 
 • V případě, že má dítě vyzvednout jiná osoba, než která jej do DK přivedla, je nezbytné uvést jméno této konkrétní osoby již při samotném příjmu dítěte do DK v registračním formuláři. Dotyčná osoba se pak musí při vyzvednutí dítěte prokázat svým průkazem totožnosti. 
 • Při vyzvedávání dítěte z DK každý doprovod svým podpisem na výstupním formuláři stvrzuje, že dítě přebírá ve stejném pořádku, v jakém jej do DK předával (tj. bez známek jakékoliv zdravotní újmy, zranění či nemoci) i pravdivost všech jím uváděných údajů na formuláři.

Úhrada služby

 • Cena služeb DK je zpoplatněna dle platného ceníku, který je umístěn na viditelném místě. Obsluha DK Vám cenu služby taktéž ráda sdělí.
 • Při přijetí dítěte do DK obsluha zapíše čas přijetí dítěte na registrační kartu.
 • Při vyzvednutí dítěte bude zapsán čas odchodu dítěte a sdělena celková částka služby.
 • Obsluha Vám vystaví doklad.

Bezpečnost a hygiena  

 • Všichni zaměstnanci DK absolvovali školení ve výchově a vzdělávání dětí (popř. obdobného zaměření), mají zkušenosti v práci s dětmi a smysl pro zodpovědnost. Personál je současně každoročně pravidelně proškolován provozovatelem v oblasti poskytnutí první pomoci, PO, BOZP.
 • Celý prostor DK a jeho vybavení splňuje hygienická kritéria podle stanovených hygienických norem ČR pro zařízení tohoto typu. Vybavení DK je pravidelně hygienicky ošetřeno, v případě potřeby i několikrát denně.
 • Personál pomáhá dětem při návštěvě toalet a vždy provádí dohled při následné hygieně. Pokud dítě používá plenky, musí doprovod dítěte ponechat pro případ potřeby náhradní plenky u obsluhujícího personálu. Personál ošetřuje děti při jejich znečištění (v případě potřeby dojde k umytí, převlečení do náhradního oblečení apod.). K dispozici jsou vlhčené papírové kapesníky a poskytnutí náhradního oblečení. Za poskytnutí náhradního ošacení bude požadována finanční částka ve formě vratné kauce ve výši 200 Kč. Vrácení této kauce je podmíněno odevzdáním zapůjčeného náhradního oblečení zpět do DK v termínu do 30 dnů ode dne jeho poskytnutí. V případě nedodržení termínu 30 dnů je již předmětná kauce nevratná.
 • V případě úrazu zajistí základní první pomoc personál DK, který je v této oblasti pravidelně proškolován. Okamžitě jsou informováni rodiče dítěte a přivolána záchranná či horská služba. O každém úrazu je proveden zápis. DK je vybaven lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována. 
 • V DK je zajištěna dodávka kohoutkové pitné vody splňující hygienické požadavky dle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
 • V případě jakéhokoliv ohrožení evakuuje obsluha DK děti do bezpečí (stanice Horské služby), kde si je rodiče mohou vyzvednout.
cz pl
Vyhledávání

Dnes
Snow
-2˚C
Sníh:
0 cm

02.12.
Snow
0˚C
Srážky:
1,4 mm

03.12.
Fair
-9˚C
Srážky:
0 mm

Provoz

V
provozu
0

Víkendový
provoz
0

Mimo
provoz
9